Regulamin świadczenia usług do 27.03.2024

Regulamin świadczenia usług

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez Neptis usługi dostępu do systemu Yanosik.

2. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Neptis świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

NEPTIS – Neptis SA z siedzibą przy ulicy Piątkowska 161 w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000447152, NIP: 9721187720, Regon 300942514, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych.

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zakupiła Terminal Yanosik.

Terminal – urządzenie Yanosik z odbiornikiem GPS oraz preinstalowaną kartą SIM podłączone przez Użytkownika do źródła zasilania (zapalniczki samochodowej) znajdującego się na wyposażeniu pojazdu.

Usługa – pakiet transmisji danych umożliwiający dostęp do systemu Yanosik na terenie Polski

System Yanosik – teleinformatyczny system wymiany informacji drogowej pomiędzy Użytkownikami oparty na technologiach GPS i GPRS.

Aktywacja usługi – przesłanie przez Użytkownika do Neptis wiadomości tekstowej SMS zawierającą numer urządzenia oraz adres e-mail Użytkownika wg schematu i na numer wskazany na opakowaniu Terminala.

Okres ważności – przedział czasowy na jaki została wykupiona usługa.

Numer Terminala – unikalny numer Terminala zamieszczony w formie naklejki z kodem kreskowym na urządzeniu oraz opakowaniu.

Newsletter usługa dostarczania przez

NEPTIS na wyraźną zgodę Użytkownika bezpłatnych , cyklicznych informacji na temat oferty NEPTIS, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

Regulamin - niniejszy regulamin.

§3 Poufność danych

1. Neptis zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zachowuje należytą staranność, w zakresie przestrzegania tajemnicy dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z usług oraz danych dotyczących Użytkowników, a także informacji o świadczonych na rzecz Użytkowników usługach, jeżeli nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług, których dotyczą.

2. Informacje objęte tajemnicą mogą być przetwarzane przez Neptis jeżeli stanowi to przedmiot usługi świadczonej Użytkownikom, jest niezbędne dla jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Neptis.

3. Neptis zachowuje należytą staranność, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem danych poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu.

4. W ramach świadczonych usług Neptis jest uprawniony do pobierania, gromadzenia i dysponowania, w tym udostępniania, danych zebranych z urządzeń w oparciu o system teleinformatyczny Neptis, zgodnie z dodatkowymi funkcjami urządzeń GPS nie stanowiącymi treści usługi z zastrzeżeniem iż w ramach powyższych czynności nie będzie następowała identyfikacja podmiotu generującego dane.

5. Neptis zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych opisanych w pkt 4. powyżej przy zachowaniu identyfikacji podmiotu generującego dane na potrzeby kontaktów pomiędzy Neptis a Użytkownikiem oraz w celu realizacji przez Neptis zleceń i świadczenia usług.

§4 Usługa Yanosik

1. Poprzez Usługę Yanosik w myśl niniejszego Regulaminu rozumie się umożliwienie Użytkownikom wymiany informacji drogowych w czasie rzeczywistym z innymi Użytkownikami systemu Yanosik za pomocą Terminala.

2. Neptis może modyfikować zakres oferowanych usług bez konieczności zmiany Regulaminu, przy czym zakres ten nie może być węższy niż powyżej.

§5 Warunki techniczne i ewentualne zagrożenia

1. Do prawidłowego funkcjonowania Usługi Yanosik i współpracy z systemem teleinformatycznym Neptis wymagane są:

 1. posiadanie sprawnego Terminala Yanosik
 2. pojazd wyposażony w sprawne gniazdo zapalniczki samochodowej o napięciu 12 V.

2. Neptis zastrzega, że korzystanie z usług może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami, które określone zostały w Załączniku numer 1. do Regulaminu, który zawiera jednocześnie informacje o funkcji i celu oprogramowania dodatkowego lub danych nie stanowiących treści Usługi.

§6 Aktywacja i dostęp do Usługi

Pierwsze 10 km przejechanych z Terminalem nie wymaga jego aktywacji.

Po przekroczeniu dystansu 10 km należy aktywować usługę poprzez wysłanie wiadomości SMS wg wytycznych na opakowaniu. W przeciwnym wypadku urządzenie utraci funkcjonalność co będzie potwierdzone stosownym komunikatem na Terminalu.

Aktywacja usługi poprzez SMS umożliwia korzystanie z pełnej funkcjonalności Terminala oraz uruchamia pakiet transmisji danych.

Opłata za usługę musi zostać uregulowana w ciągu 7 dni liczonych od daty aktywacji Usługi poprzez SMS. W przeciwnym wypadku Terminal utraci funkcjonalność.

Aktywacja urzadzenia, jak i przedłużenie transmisji musi odbywać się na terenie Polski.

Datą uruchomienia pakietu transmisji danych jest data aktywacji usługi za pomocą SMS.

Zakup usługi w okresie późniejszym niż termin wskazany w pkt. 4 nie powoduje zmiany daty aktywacji SMS.

Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi po :

aktywacji urządzenia za pomocą wiadomości tekstowej SMS, która jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu,

podłączeniu Terminala do źródła zasilania.

Neptis uruchamia usługę niezwłocznie za wyjątkiem aktywacji SMS zawierającej niepoprawny format danych – inny niż wskazany na opakowaniu.

Właścicielem kart SIM wbudowanych w urządzeniach jest Neptis S.A

§7 Prace konserwacyjne

1. Neptis zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania z usług przez Użytkowników.

2. Terminy wskazanych powyżej prac konserwacyjnych oraz przewidywany czas ich trwania będą publikowane na stronie www.Yanosik.pl przed rozpoczęciem prac.

3. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego Neptis zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia, celem przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

§ 8 Zawarcie Umowy

Złożenie zamówienia oraz dokonanie płatności oznacza przyjęcie oferty zawarcia umowy złożonej przez Neptis. Przyjęcie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.

§ 9 Czas trwania Umowy

Umowa o świadczenie usługi Yanosik zawierana jest na czas określony zgodny z okresem na jaki dokonana została płatność i liczony jest od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi przez Neptis.

§ 10 Rozwiązanie Umowy

1. Neptis ma prawo rozwiązać Umowę i zaprzestać świadczenia Usługi bez obowiązku zwrotu całości lub części opłaty w następujących przypadkach:

 1. stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Umowy, bądź przepisów prawa,
 2. wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem,
 3. Użytkownik wykorzystuje usługę niezgodnie z przepisami prawa.

2. Użytkownik ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego nieprzestrzegania przez Neptis warunków Umowy.

3. Z dniem rozwiązania Umowy Neptis zaprzestaje świadczenia na rzecz Użytkownika Usług objętych rozwiązaną Umową.

4. W przypadku rozwiązania Umowy z winy Użytkownika nie podlegają zwrotowi poniesione opłaty.

5. Aktywacja abonamento to natychmiastowe wykonanie umowy o świadczenie usług i przyjmuję do wiadomości, że utracę przysługujące mi prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy o świadczenie usług.

§ 11 Wygaśnięcie Umowy

1. Umowa wygasa wskutek upływu czasu na jaki została zawarta, chyba że Użytkownik dokona płatności na kolejny okres.

2. O terminie zakończenia ważności pakietu Neptis poinformuje Użytkownika z 7-dniowym wyprzedzeniem.

§ 12 Opłaty, zasady ich naliczania, rachunki.

1. Opłata za Usługę pobierana jest z góry na okres adekwatny do aktualnej oferty dostępnej na www.yanosik.pl

2. Zmiany dotyczące opłat za usługi będą obowiązywać aktualnych Użytkowników po upływie ich okresu ważności. Pozostałe zmiany obowiązują od dnia wejścia ich w życie.

3. Zmiany cen usług nie stanowią zmiany warunków Umowy i nie wymagają jej wypowiedzenia, ani zmiany.

4. Zakup produktu możliwy będzie m.in. przy pomocy karty płatniczej Visa, Visa Electron MasterCard, MasterCard Eletronic oraz Maestro.

5. W przypadku dokonania zwrotu towaru dla zamówienia opłaconego kartą płatniczą, Klient otrzyma środki na rachunek karty płatniczej użytej do opłacenia zamówienia.

§ 13 Odpowiedzialność Neptis

1. Neptis nie ponosi odpowiedzialności:

 1. w przypadku nie zapewnienia przez Użytkownika pojazdu wyposażonego w poprawnie funkcjonujące źródło zasilania
 2. wobec Użytkownika za szkody powstałe w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy, wyłącznie na zasadzie winy umyślnej,
 3. za brak dostępu do Usług wynikający z przyczyn od niego niezależnych,
 4. za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi będących następstwem w szczególności:
  1. siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, któremu nie można było zapobiec,
  2. nieprawidłowego lub niepełnego funkcjonowania systemów zewnętrznych z którymi współpracuje system a mianowicie miedzy innymi GPS, GPRS (transmisja danych z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowych),
  3. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
  4. prowadzonych stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu prac konserwacyjnych,
  5. korzystania przez Użytkowników z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  6. braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Neptis nie ponosi odpowiedzialności,
  7. innych okoliczności, za które w myśl przepisów kodeksu cywilnego zobowiązany do świadczenia nie ponosi odpowiedzialności.
 5. wobec osób trzecich, którym Użytkownik udostępnił korzystanie z usługi Yanosik,
 6. za szkody powstałe w związku z udostępnieniem bądź korzystaniem z usług przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu wykorzystania danych przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem systemu.

2. Odpowiedzialność Neptis dotyczy jedynie szkody rzeczywistej, a nie obejmuje utraconych przez Użytkownika korzyści i ograniczona jest do wysokości poniesionej wpłaty.

3. W przypadku niewywiązania się bądź nienależytego wywiązania się z postanowień Umowy, z wyłączeniem sytuacji, za które Neptis nie ponosi odpowiedzialności, na pisemny wniosek Użytkownika Neptis może przyznać odszkodowanie.

§ 14 Odstąpienie od Umowy

1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy kodeks cywilny przy zakupie przez Internet, może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania Usługi.

2. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy, musi on poinformować o tym Neptis poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu.

3. Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie wypełnionego formularza odstąpienia od Umowy (Załącznik nr 2) lub jakiegokolwiek innego oświadczenia, według swojego wyboru.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminów określonych w Regulaminie.

5. Jeżeli Użytkownik odstąpi od umowy, Neptis zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności.

6. Użytkownik otrzyma od Neptis zwrot płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Neptis otrzymał oświadczenie Użytkownika o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Neptis ustalenie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności, nie jest możliwe, Neptis niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu ustalenia numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności. W takim wypadku bieg 14-dniowego terminu rozpoczyna się w dniu, w którym Użytkownik dokonał wskazania takiego numeru rachunku bankowego.

§ 15 Reklamacje

1. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji w sprawach dotyczących usług.

2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu należy zgłaszać w formie pisemnej listem skierowanym do Działu Reklamacji na następujący adres Neptis S.A., Dział Reklamacji ul. Piątkowska 161, 60-650 Poznań lub na adres mailowy serwis@yanosik.pl.

3. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Neptis listu zawierającego zgłoszenie reklamacyjne.

4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 1. oznaczenie Użytkownika,
 2. numer seryjny Terminala
 3. określenie przedmiotu reklamacji,
 4. przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamacje,
 5. oczekiwany przez Użytkownika sposób rekompensaty.

5. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

6. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.

7. O rozpatrzeniu reklamacji Dział Reklamacji poinformuje Użytkownika w piśmie zawierającym stanowisko Neptis w sprawie uznania bądź nieuznania reklamacji, uzasadnienie faktyczne oraz prawne, a także pouczenie o trybie odwoławczym. Jeżeli Neptis nie ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Użytkownika będącego konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uznaje się, że Neptis uznał reklamację za uzasadnioną.

8. Jeżeli Neptis uzna reklamację za uzasadnioną, Użytkownik może wybrać pomiędzy przedłużeniem terminu ważności usługi o czas w jakim z winy Neptis nie była świadczona lub zażądać zwrotu za każdy dzień, zgodnie z zasadą pro rata temporis.

9. W przypadku zwrotu niewykorzystanej części transmisji danych kwota podlegająca zwrotowi zostanie zwrócona na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy po uprzednim podpisaniu i dostarczeniu wymaganych prawem dokumentów finansowo-księgowych.

10. Jeśli jednak Neptis nie dokona czynności wymienionych w pkt. 8 powyżej, a wada Usługi będzie istotna, Użytkownik może odstąpić od Umowy. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Użytkownikowi bez względu na to, czy wada jest istotna, jeśli Usługa była już wymieniana na wolną od wad lub naprawiana, albo jeżeli Neptis nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub usunięcia wady.

11. Jeżeli reklamacja okaże się zasadna, jej koszty pokrywa Neptis.

12. W wypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Użytkownik ma prawo wnieść pisemne odwołanie do Działu Reklamacji w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma informującego o negatywnym rozpatrzeniu reklamacji. Wniesienie odwołania nie wpływa na obowiązek zapłacenia kwestionowanej kwoty.

§ 16 Zmiana Regulaminu

1. Neptis ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia zmienionego Regulaminu w witrynie WWW o następującym adresie www.Yanosik.pl.

2. Neptis poinformuje Użytkowników o wszelkich zmianach Regulaminu umieszczając odpowiednie informacje na stronie www.yanosik.pl

3. Zmiany Regulaminu nie uprawniają Użytkowników do wypowiedzenia Umowy.

§ 17 Poufność i dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych jest Neptis S.A., ul. Piątkowska 161, 60-650 Poznań, który przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.).

2.W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych  przez Neptis S.A. do celów realizacji umowy o świadczenie usług Yanosik, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Neptis S.A. w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach.

4. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia,

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie umowy o świadczenie usługi Yanosik. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

6. W kwestii ochrony danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez wiadomość e-mail wysłaną pod adres odo@neptis.pl.

§ 18 Newsletter

1. Administratorem danych jest NEPTIS S.A. z siedzibą przy ul. Piątkowska 161, 60-650 Poznań.

2. Dane osobowe zbierane są w celu świadczenia usługi „Newsletter”, w związku z którą Neptis S.A. pozyskuje od osób zainteresowanych adresy poczty elektronicznej.

3.Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usługi „Newsletter”.

§19 Prawo właściwe, rozwiązywanie sporów, nagłówki

1. Wskazane w niniejszym Regulaminie nagłówki mają wyłącznie charakter pomocniczy i pozostają bez wpływu na wykładnię jego postanowień.

2. Regulamin oraz Umowy o świadczenie usługi podlegają prawu polskiemu.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na gruncie Regulaminu bądź umów o świadczenie usługi jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Neptis.

 

.................................................................

 

Załącznik nr 1
do Regulamin świadczenia usługi Yanosik z dnia 15.05.2019 r.

Zagrożenia związane z korzystaniem z usług

§ 1 Zagrożenia związane z korzystanie z usług drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną niesie za sobą możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód. Takim oprogramowaniem są m.in.:
  1. konie trojańskie czyli specjalne programy ukryte wewnątrz innych programów, mające na celu umożliwienie uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem użytkownika. Koń trojański może udawać wygaszacz ekranu, grę lub każde inne pozornie pożyteczne, nieszkodliwe oprogramowanie. Nieświadomy użytkownik samodzielnie uruchamia program, najczęściej otrzymany pocztą elektroniczną od nieprzyjaznego mu nadawcy. Najlepszą ochroną przed koniami trojańskimi jest ostrożne traktowanie oprogramowania otrzymanego z niepewnych źródeł - nieznanych nadawców lub stron WWW. Istnieje oprogramowanie chroniące przed koniami trojańskimi rozpowszechnianymi przy pomocy poczty elektronicznej, informujące o zagrożeniach w konkretnych wiadomościach, rozbrajając potencjalnie niebezpieczne załączniki i wskazując sposoby bezpiecznego ich otwierania.
  2. wirusy czyli programy, których głównym celem jest powielanie się i rozpowszechnianie. Obecnie do tego celu najczęściej używana jest poczta elektroniczna i sieci P2P. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Odbiorcy w pierwszej chwili trudno zidentyfikować zarażony komputer. Nie mając pewności co do personaliów prawdziwego nadawcy nie należy odpowiadać na takie wiadomości, gdyż dodatkowo potęguje to obciążenie sieci generowane przez działalność wirusów. Oprócz rozmnażania się wirusy najczęściej wykazują także typowo destrukcyjne zachowania, na przykład kasują pliki lub uszkadzają system na zarażonym komputerze. Wirusy mogą także zarażać inne programy znalezione w systemie doklejając do nich swój kod. Najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia się przed wirusami jest używanie bezpiecznego programu skonfigurowanego w sposób uniemożliwiający działanie wirusów.
 1. By uniknąć w/w zagrożeń, w tym pojawiających się w momencie otwierania e-mail’i, ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkownika. Użytkownik przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Usługodawcę rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami. 

 

.................................................................

 

Załącznik nr 2.
do Regulamin świadczenia usługi Yanosik z dnia 15.05.2019 r.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • ADRESAT:

NEPTIS SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Piątkowska 161

60-650 POZNAŃ

 

 • UŻYTKOWNIK:

Imię i nazwisko/nazwa Użytkownika:

Adres:

e-mail:

tel. Kontaktowy:

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU

Informuję niniejszym o moim odstąpieniu od umowy usługi Yanosik:

 • Numer urządzenia:
 • Cena brutto:
 • Data zawarcia umowy:

Zaznacz sposób zwrotu płatności:

 zwrot płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, albo

 zwrot płatności na rachunek bankowy prowadzony przez bank:

…………………………………………………………………………………………………………………

o numerze:

…………………………………………………………………………………………………………………

POUCZENIE

o prawie odstąpienia od umowy usługi Yanosik

 • Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-650) przy ul. Piątkowska 161) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą Państwo skorzystać z niniejszego wzoru formularza odstąpienia.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 • Nie mogą jednak odstąpić Państwo od umowy, której przedmiotem jest świadczenie usługi drogą elektroniczną, jeżeli spełnione są następujące warunku wskazane w Regulaminie:
  • wyrazili Państwo zgodę na dostarczanie Państwu usługi przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy, oraz
  • zostali Państwo poinformowani przez Neptis S.A. o utracie przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy wskutek wyrażenia zgodny dostarczanie usługi, przed udzieleniem takiej zgody.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy lub wskazania przez Państwa numeru rachunku bankowego, w przypadkach wskazanych w Regulaminie. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wybraliście Państwo inne rozwiązanie (zwrot płatności na wskazany rachunek bankowy), w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Zapoznałem(/-am) się z Regulaminem świadczenia usługi Yanosik i zawartymi w nim zasadami dokonywania odstąpienia.

Imię, Nazwisko i podpis Użytkownika:____________________                Data:______________________

 

 

.................................................................

 

Załącznik nr 3.

do Regulamin świadczenia usługi Yanosik z dnia 15.05.2019 r.

FORMULARZ REKLAMACJI

Niniejszym składam reklamację w odniesieniu do usługi Yanosik:

 • ADRESAT:

NEPTIS SPÓŁKA AKCYJNA

UL. Piątkowska 161

60-650 POZNAŃ

 • UŻYTKOWNIK:

Imię i nazwisko Użytkownika:

Adres:

e-mail:

tel. Kontaktowy:

 • USŁUGA:

Numer urządzenia:

Cena brutto:

Numer seryjny Terminala:

Data zawarcia umowy:

Data rozpoczęcia świadczenia usługi:

Data stwierdzenia wady:

 • PRZYCZYNA REKLAMACJI:

 usługa niekompletna:

 usługa złej jakości:

 wada ukryta:

 wada jawna:

 Inna (jaka?): ……………………………………………………………………………

Opis przyczyny reklamacji:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Żądanie w przypadku reklamacji:

 Wymiana

 Naprawa

 Obniżenie rachunku o usługę (jakie?): …………………………………………………………

 Inne (jakie?): …………………………………………………………………………………………………

POUCZENIE: Szczegółowe zasady dokonywania i rozpatrywania reklamacji zawarte są w Regulaminie usługi Yanosik, dostępnego pod adresem http://yanosik.pl

Zapoznałem(/-am) się z Regulaminem świadczenia usługi Yanosik oraz z zawartymi w nim zasadami dokonywania i rozpatrywania reklamacji.

Imię, Nazwisko i podpis Użytkownika:____________________                Data:______________________

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium