Regulamin sklepu do 31.12.2022

Obowiązujący regulamin do 31.12.2023
Aktualny dostępny jest tutaj:

https://www.sklep.yanosik.pl/Regulamin

Regulamin sklepu internetowego sklep.yanosik.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego yanosik.pl, składania zamówienia na produkty dostępne w Sklepie Internetowym yanosik.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego yanosik.pl oraz składania zamówień na produkt niezbędne są: 
  a) komputer z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową (np. Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, Mozilla Firefox), 
  b) konto poczty elektronicznej – e-mail.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego yanosik.pl zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym również do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego yanosik.pl.
 4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. Neptis nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego yanosik.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem Klienta lub osób trzecich lub w przypadku niekompatybilności Sklepu Internetowego yanosik.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.

§2 DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

Neptis – Neptis S.A. z siedzibą przy ul. Piątkowska 161, 60-650 w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000447152, NIP: 9721187720, Regon 300942514, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych.

Sklep Internetowy yanosik.pl – prowadzony przez spółkę Neptis S.A. sklep internetowy, pod domeną www.yanosik.pl.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego yanosik.pl.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym yanosik.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową oraz będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Newsletter usługa dostarczania przez NEPTIS za wyraźną zgodą Użytkownika bezpłatnych , cyklicznych informacji na temat oferty NEPTIS, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

Regulamin - niniejszy regulamin.

§3 INFORMACJE O PRODUKTACH

 1. Prezentowane informacje o produktach dostępnych w Sklepie Internetowym yanosik.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Podane na stronie Sklepu Internetowego yanosik.pl ceny produktów: 
  a) zawierają podatek VAT i podawane są w polskich nowych złotych, 
  b) nie zawierają kosztów dostawy. Całkowity koszt zamówienia prezentowany jest w podsumowaniu zamówienia, przed jego potwierdzeniem przez Klienta.
 3. Neptis zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących zmian cen produktów. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim pozostaje bez wpływu na zamówienia złożone i potwierdzone przed datą zmiany ceny produktu.

§4 WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym yanosik.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy: 
  a) dodać produkt/y do „koszyka”, 
  b) przejść do „kasy”, 
  c) uzupełnić niezbędne pola formularza zakupowego, 
  d) wybrać dostępny sposób dostawy oraz płatności, 
  e) zaakceptować niniejszy Regulamin.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie przez Neptis oferty zawarcia umowy sprzedaży przez Klienta zamówionego produktu.
 4. Po złożeniu zamówienia, na adres e-mail wskazany przez Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Neptis zamówienia złożonego przez Klienta.
 5. Zakup każdego produktu potwierdzony jest za pomocą wydruku z kasy fiskalnej lub na podstawie faktury VAT.
 6. Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 29.12.2012 poz.1528) Klient akceptuje przesyłanie, udostępnianie faktur oraz ich korekt i duplikatów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formie elektronicznej od wskazanego poniżej Wystawcy faktur: Neptis S.A. ul. Piątkowska 161, 60-650 Poznań
 7. Zakup produktu możliwy będzie m.in. przy pomocy karty płatniczej Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Eletronic oraz Maestro, a także szybkich przelewów internetowych oraz BLIK.
 8. W przypadku dokonania zwrotu towaru dla zamówienia opłaconego kartą płatniczą, Klient otrzyma środki na rachunek karty płatniczej użytej do opłacenia zamówienia.
 9. Operatorem płatności w sklepie sklep.yanosik.pl jest BlueMedia S.A

§5 PRACE KONSERWACYJNE

 1. Neptis zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania ze Sklepu Internetowego yanosik.pl.
 2. Neptis nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze, którego Klient używa w celu korzystania ze Sklepi Internetowego yanosik.pl

§6 POUFNOŚĆ I DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Neptis S.A., ul. Piątkowska 161, 60-650 Poznań, który przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 i 1669) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Neptis S.A. do celów realizacji umowy o świadczenie usług Yanosik, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Neptis S.A. w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 4. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zawarcia umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

§7 NEWSLETTER

 1. Administratorem danych jest NEPTIS S.A. z siedzibą przy ul. Piątkowska 161, 60-650 Poznań.
 2. Dane osobowe zbierane są w celu świadczenia usługi „Newsletter”, w związku z którą Neptis S.A. pozyskuje od osób zainteresowanych adresy poczty elektronicznej.
 3. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usługi „Newsletter”.

§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym yanosik.pl w ciągu 14 dni od daty odebrania produktu.
 2. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, musi on poinformować o tym Neptis poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu.
 3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie wypełnionego formularza odstąpienia od Umowy (Załącznik nr 1.) lub jakiegokolwiek innego oświadczenia, według swojego wyboru.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminów określonych w Regulaminie.
 5. Jeżeli Konsument odstąpi od umowy, Neptis zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności.
 6. Konsument otrzyma od Neptis zwrot płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Neptis otrzymał oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Neptis ustalenie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności, nie jest możliwe, Neptis niezwłocznie skontaktuje się z Konsumentem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu ustalenia numeru rachunku bankowego do zwrotu płatności. W takim wypadku bieg 14-dniowego terminu rozpoczyna się w dniu, w którym Konsument dokonał wskazania takiego numeru rachunku bankowego.
 7. W przypadku zwrotu produktu lub produktów, Neptis może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu lub produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 8. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli zamówione produkty nie zostały jeszcze przygotowane to wysyłki, kontaktując się z Neptis za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem sklep@yanosik.pl.
 9. W przypadku zwrotu zamówienia koszty przesyłki do Neptis ponosi Klient lub Konsument.

§9 REKLAMACJE

 1. Neptis odpowiedzialna jest wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie za wadę fizyczną uznaje się niezgodność dostarczonego produktu z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego produktu przez Neptis.
 2. Neptis w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu umożliwienia Neptis rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupy tego produktu lub produktów z opisem reklamacji.
 4. Reklamowany produkt Klient winien odesłać na adres Neptis uprzednio wypełniając formularz RMA dostępny na stronie: https://yanosik.pl/rma. Wypełnienie formularza jest obowiązkowe przed wysłaniem urządzenia.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta, Neptis niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Powyższe nie wpływa na uprawnienie Klienta do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany lub usunięcia wady produktu albo obniżenia jego ceny, Neptis zwróci Klientowi należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§10 ZMIANA REGULAMINU

 1. Neptis ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia zmienionego Regulaminu w witrynie WWW o następującym adresie www.yanosik.pl.
 2. Neptis poinformuje Użytkowników o wszelkich zmianach Regulaminu umieszczając odpowiednie informacje na stronie www.yanosik.pl
 3. Zmiany Regulaminu nie uprawniają Użytkowników do wypowiedzenia Umowy.

§11 PRAWO WŁAŚCIWE, ROZWIĄZYWANIE SPORÓW, NAGŁÓWKI

 1. Wskazane w niniejszym Regulaminie nagłówki mają wyłącznie charakter pomocniczy i pozostają bez wpływu na wykładnię jego postanowień.
 2. Regulamin oraz zawarte na jego podstawie umowy usługi podlegają prawu polskiemu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załącznik nr 1.
do Regulaminu sklepu internetowego Yanosik.pl

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ADRESAT:

NEPTIS S.A.
ul. Piątkowska 161
60-650 Poznań

KLIENT:

Imię i nazwisko Klienta:
Adres:
e-mail:
Tel. kontaktowy:

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU

Informuję niniejszym o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży:

• Numer urządzenia:

• Cena brutto:

• Data zawarcia umowy:

• Data otrzymania produktu:

• Oznaczenie produktu : 
(w przypadku nabycia kilku produktów w jednym zamówieniu)

Sposób zwrotu płatności:

zwrot płatności na rachunek bankowy prowadzony przez bank: …………………………………………………………………………………………………………………

o numerze: …………………………………………………………………………………………………………………

POUCZENIE KONSUMENTA
o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży

• Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny

• Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

• Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-650) przy ul. Piątkowska 161) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą Państwo skorzystać z niniejszego wzoru formularza odstąpienia.

• Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

• Nie mogą jednak odstąpić Państwo od umowy, której przedmiotem jest świadczenie usługi drogą elektroniczną, jeżeli spełnione są następujące warunku wskazane w Regulaminie:

    ◦ wyrazili Państwo zgodę na dostarczanie Państwu usługi przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy, oraz

    ◦ zostali Państwo poinformowani przez Neptis S.A. o utracie przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy wskutek wyrażenia zgodny dostarczanie usługi, przed udzieleniem takiej zgody.

• W przypadku odstąpienia od umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy lub wskazania przez Państwa numeru rachunku bankowego, w przypadkach wskazanych w Regulaminie. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wybraliście Państwo inne rozwiązanie (zwrot płatności na wskazany rachunek bankowy), w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Zapoznałem(/-am) się z Regulaminem sklepu internetowego Yanosik.pl i zawartymi w nim zasadami dokonywania odstąpienia.

 

Imię, Nazwisko i podpis Klienta: ______________________________ 

Data: ______________________ 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium