Polityka prywatności sklepu Yanosik.

Celem zapisów niniejszego dokumentu (dalej: „Polityka prywatności”) jest uregulowanie zasad przetwarzania danych osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, dalej: „Ustawa”).

 

 

Informacje o administratorze (dane kontaktowe)

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu
(60-650), ul. Piątkowska 161,
wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000447152,
NIP: 9721187720, Regon: 300942514
, o kapitale zakładowym w wysokości: 100.000,- zł (dalej: „Administrator” lub „My”).

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem telefonu: 510 692 959, pod adresem e-mail: bok@yanosik.pl bądź pisemnie na adres wskazany powyżej.

W sprawie ochrony danych osobowych, można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez wiadomość e-mailową wysyłaną pod adres: odo@neptis.pl

 

Źródła pozyskiwania danych

Wszelkie dane pozyskiwane są przez Administratora w następujący sposób:

informacje podawane dobrowolnie i bezpośrednio przez Państwa (np. w formularzu kontaktowym, w formularzu zamówienia, poprzez wymianę wizytówek, podczas rozmowy telefonicznej, podczas zawierania i realizacji umowy, świadczenia usług);

informacje uzyskiwane podczas korzystania z naszej strony internetowej w szczególności: adres IP, pliki tekstowe (szczegółowe informacje na temat plików cookies zawarte zostały w pkt. V.);

dane pracowników lub współpracowników Klientów oraz wspólników spółek - pochodzą bezpośrednio od nich lub od ich pracodawcy/podmiotu, który reprezentują;

ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności baz i rejestrów: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), bazy REGON;

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Spółka gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje następujące Dane osobowe Kontrahentów, pracowników lub współpracowników swoich Kontrahentów oraz innych osób kontaktujących się ze Spółką lub osób, z którymi kontaktuje się Spółka:

dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, numer REGON) oraz dane adresowe (adres siedziby, adres korespondencyjny, adresy placówek handlowych) – konieczne do zawarcia Umowy i do jej realizacji (w tym rozliczenia) oraz świadczenia Usług (lub podjęcia działań na żądanie danej osoby przed zawarciem Umowy);

dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu) – konieczne do kontaktu z Klientem (w tym w sytuacjach nieoczekiwanych zdarzeń, np. w związku z opóźnieniem realizacji zamówienia bądź nagłego braku zamówionego towaru, bądź niemożliwości świadczenia Usług problemów technicznych, itp.) oraz potwierdzenia złożonego zamówienia, wysyłania informacji w procesie realizacji zamówienia, w razie wyrażenia zgody – także informacji handlowych;

dane wspólników spółki cywilnej w postaci imienia i nazwiska, nazwy spółki, adresu siedziby, adresu placówek handlowych, NIP oraz osób reprezentujących Klienta (pracowników lub współpracowników) w postaci imienia i nazwiska, miejsca pracy, stanowiska lub informacji o tym, jakiego typu sprawami się dana osoba zajmuje – konieczne do realizacji Umowy i świadczenia Usług;

dane finansowe, w tym numer rachunku bankowego, dane banku/instytucji finansowej, dane z faktur VAT – konieczne do realizacji Umowy i świadczenia Usług, rozliczenia ich, prowadzenia analiz i statystyk;

dane sprzedażowe dotyczące Klienta, w szczególności dane o ilości zakupionych przez Klienta konkretnych towarów lub zleconych Usług, numer faktury, data sprzedaży – konieczne do przekazania do producenta lub dystrybutora;

wizerunek zarejestrowany przez monitoring – konieczny celem zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Spółki i ochrony mienia w obszarze objętym monitoringiem;

inne dane podane przez Państwa w jakiejkolwiek formie – konieczne dla celu, dla jakiego zostały udostępnione;

Do informacji na temat Klienta przechowywane są również informacje dodatkowe powiązane ze współpracą z Administratorem takie jak: historia zamówień, historia reklamacji, dane finansowe i historia faktur/innych dokumentów księgowych Klienta, itp.;

W trakcie realizacji Umowy i świadczenia Usług nie podejmujemy w stosunku do Klientów decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowania.

 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach i podstawach prawnych:

w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy (w tym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym kontaktowanie się z Państwem w związku z jej realizacją;

w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w tym:

rozliczenia umowy oraz archiwizowanie dokumentacji (wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz umów) - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających w szczególności z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.;

rozpatrywanie skarg i reklamacji;

w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym:

prowadzeniu korespondencji kierowanej przez Państwa do Administratora – w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja;

tworzenie sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością – w celu dla jakiego dane zostały zebrane (np. dane na wizytówkach);

ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora - windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych;

prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług Administratora bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej - prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność;

prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (w tym przesyłanie informacji handlowych) - promowanie prowadzonej przez Administratora działalności z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów (działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód);

obsługa zgłoszeń kierowanych m.in. z wykorzystaniem formularza kontaktowego, lub innych wniosków - udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane do Administratora;

prowadzenie analiz oraz przechowywanie danych dla celów statystycznych - posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności oraz analitycznych - celem lepszego doboru usług do potrzeb obecnych i przyszłych Klientów, analizy finansowej Administratora, badania satysfakcji Klientów;

archiwizacji oraz zapewnienia rozliczalności - realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;

na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, która będzie określać w jakim celu Administrator będzie przetwarzał państwa dane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Podanie poszczególnych danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego, założenia konta, czy też zawarcia i realizacji umowy oraz świadczenia usług. Konsekwencją niepodania poszczególnych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy oraz świadczenia usług przez Administratora, brak możliwości załatwienia sprawy.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pliki cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystano).

Administrator wykorzystuje różne typy plików cookies, w szczególności są to pliki:

techniczne: zapewniają prawidłowe działanie podstawowych funkcji serwisu

reklamowe: wykorzystywane podczas kampanii remarketingowych oraz w celach personalizacji przekazów reklamowych. Dzięki nim możliwe jest przekazanie Usługobiorcom (Klientom) tylko tych informacji, którymi aktualnie są zainteresowani,

funkcjonalne: wykorzystywane w celach analitycznych i statystycznych

3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu (np. niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia).

5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep Internetowy prowadzony przez Neptis S.A. – zgodnie z obowiązującymi przepisami, taka zgoda może być również wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację ustawienia przeglądarki internetowej.

6. Aby zmienić zakres wykorzystywania plików cookies wystarczy odpowiednia konfiguracja przeglądarki internetowej.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej oraz wynika to z obowiązujących przepisów prawa, tj.:

realizacji umowy zawartej z Administratorem oraz świadczonych usług, a po jej zakończeniu, w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przechowywania dowodów księgowych);

rozpatrzenie reklamacji (w tym rękojmi) – przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;

niezbędny do dochodzenia przez Administratora roszczeń w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (w tym w Kodeksie cywilnym, Ordynacji podatkowej);

w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych - przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;

w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia zgody;

w celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Bezpieczeństwo danych

Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych oraz dokłada najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia danych osobowych w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.

W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące z nim dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

Odbiorcy danych

Administrator może przekazać Państwa dane osobowe udostępnione przez Klientów:

swoim pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać zobowiązania lub działania na Państwa rzecz;

podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj.:

podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;

podmiotom organizującym lub prowadzącym lub współpracującym lub pośredniczącym w organizacji lub prowadzeniu naszych akcji marketingowych;

podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia;

podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych będzie niezbędne w celu ochrony praw administratora lub osób trzecich w tym, w celu dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed nimi;

innym administratorom będącym:

agencjami reklamowymi, lub podmiotami prowadzącymi lub organizującymi lub współpracującymi lub pośredniczącymi przy prowadzeniu lub organizacji naszych akcji marketingowych lub współpracującymi z nami przy obsłudze systemu - w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;

podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia korespondencji lub towaru;

podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usług płatniczych.

agencjami ochrony osób lub mienia – w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób lub ochrony mienia;

spółkami powiązanymi kapitałowo lub organizacyjnie z Administratorem;

zakładami ubezpieczeń - w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych, w zakresie ubezpieczenia spółki w razie niewypłacalności Klienta;

podmiotami nabywającymi wierzytelności - w razie niezapłacenia ceny za zakupiony towar lub wynagrodzenia za Usługi w terminie lub innych należności na rzecz Spółki;

Obecnie, Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych poza EOG.

Spółka może przekazać Dane osobowe organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące prawa:

prawo dostępu do danych osobowych, o którym mowa art. 15 RODO;

prawo niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, zgodnie z art. 16 RODO;

prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;

prawo ograniczenia przetwarzania danych na podstawie z art. 18 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 RODO;

prawo przeniesienia swoich danych, w sytuacjach przewidzianych w art. 20 ust. 1 RODO;

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w art. 21 RODO;

prawo do zakwestionowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią wpływa, zgodnie z art. 22 RODO;

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli odbywa się ono na podstawie zgody, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, zgodnie z art. 77 RODO.

Zakres każdego ze wskazanych w ust.1 powyżej praw wynika z przywołanych przepisów RODO.

 

Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

w formie pisemnej tradycyjną drogą pocztową na adres Administratora z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych” lub

drogą e-mailową na adres: odo@neptis.pl.

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenia powinna być udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mail lub zażądano w nim przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez Administratora w związku z Państwa żądaniami są wolne od opłat. Jeżeli jednak zgłaszacie Państwo żądanie wydania drugiej i kolejnych kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna) bądź Państwa żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, będziemy mogli:

pobrać rozsądną opłatę w wysokości obowiązującej na dzień złożenia wniosku, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,

odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na przesłankach wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. e oraz f RODO, tj. w szczególności niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dodatkowo, w każdej chwili możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania; jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

 

Postanowienia końcowe

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i stosownie do potrzeb Administrator może zmieniać oraz uzupełniać niniejszy dokument. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Państwa poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie internetowej, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać także odrębne powiadomienia na wskazany przez Państwa adres e-mail.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Państwu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium