Regulamin sklepu

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania Zamówień
  na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientom, uiszczania przez Klientów ceny sprzedaży, uprawnienia Klientów do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do złożenia Zamówienia, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Klienta Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy, aktualny system operacyjny,
  3. standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą Plików cookies,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Zawarcie Umowy sprzedaży Produktów nie może nastąpić w sposób anonimowy ani pod pseudonimem. Klient powinien wskazać prawdziwe i kompletne dane osobowe, aby móc zawrzeć taką Umowę. 
 4. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 1. Klient Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem Klienta lub osób trzecich lub w przypadku niekompatybilności Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

§2 

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

Formularz RMA – pomocniczy formularz, dostępny na stronie Sklepu, zawierający podstawowe dane dla zgłoszenia i realizacji procesu reklamacji.

Formularz zamówienia – dokument stwierdzający przyjęte do realizacji Zamówienie, określający podstawowe parametry Zamówienia, takie jak ilość i rodzaj zamawianych Produktów lub usług, sposób płatności oraz czas i warunki dostawy, zawierający dane Klienta i adres doręczenia, będący podstawą do realizacji Zamówienia.

Klient – osoba korzystająca ze Sklepu, w szczególności jako Konsument lub Przedsiębiorca.

Kod Rabatowy – ciąg znaków, który pozwala obniżyć Cenę przy składaniu Zamówienia poprzez wpisanie go w polu przeznaczonym do tego celu w Formularzu Zamówienia.

Konsument – osoba fizyczna, w tym Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) korzystający ze Sklepu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub może być zawarta Umowa.

Koszyk – element oprogramowania serwisu Sklepu, który umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd danych Zamówienia oraz ich modyfikację.

Konto – indywidualne konto Klienta w Sklepie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane Klienta oraz informacje podane przez Klienta oraz informacje o dokonanych przez Klienta Zamówieniach.

Login – adres e-mail Klienta podany podczas procedury rejestracji, umożliwiający mu zalogowanie się do Konta i korzystanie z Sklepu.

Polityka Prywatności – dokument określający postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych, dostępna tutaj.

Newsletter – treści cyfrowe dostarczane przez Usługodawcę nieodpłatnie, za wyraźną zgodą Użytkownika, zawierające informacje handlowe, promocyjne i edukacyjne.

Pliki cookies – pliki zapisywane na urządzeniu Klienta podczas odwiedzin Sklepu, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez Klienta stronach Sklepu.

Produkt – oferowana przez Sprzedawcę w ramach Sklepu rzecz ruchoma (w tym PC), będące przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.

Produkt Niepełnowartościowy – Produkt, w odniesieniu do którego Klient został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od typowych wymogów zgodności
z Umową, np. w zakresie kompletności, jakości, funkcjonalności itp.; 

Produkt z elementami cyfrowymi (PC) – oferowane przez Sprzedawcę w ramach Sklepu urządzenie zawierające Treść cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna w rozumieniu przepisu art. 431 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, korzystająca ze Sklepu, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub może być zawarta Umowa.

PNPK (przedsiębiorca na prawach konsumenta) – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy działający pod linkiem, prowadzony przez Sprzedawcę z wykorzystaniem oprogramowania dostawcy zewnętrznego.

Sprzedawca – Spółka Neptis S.A. z siedzibą przy ul. Piątkowska 161, 60 – 650 w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000447152, NIP: 9721187720, Regon 300942514, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych.

System Yanosik – teleinformatyczny system wymiany informacji drogowej pomiędzy Klientami oparty na technologiach GPS i GPRS.

Umowa – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, za pośrednictwem Sklepu internetowego, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie

Zamówienie – forma zawarcia Umowy w sposób opisany w Regulaminie.

 

§3
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania oraz realizacji Zamówień złożonych przez Klientów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Klient korzystający ze Sklepu może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@yanosik.pl lub w formie czatu na stronie Sklepu.
 3. Sprzedawca w ramach Sklepu świadczy usługi:
  1. zapoznania się z ofertą produktów przeznaczonych do sprzedaży;
  2. sprzedaży Produktów oraz usług;
  3. umożliwiania zamieszczania opinii o Sklepie lub Produktach,
  4. prowadzenia Konta Klienta.

 

§4
PRZEBIEG PROCESU ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może zapoznać się z ofertą Sklepu oraz składać Zamówienia w Sklepie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Wszystkie Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto wyrażonymi w PLN.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących zmian Cen Produktów. Uprawnienie to pozostaje bez wpływu na Zamówienia złożone i potwierdzone przed datą zmiany Ceny Produktu.
 4. Klient może złożyć Zamówienie jako zarejestrowany Klient albo jako gość.
 5. W celu złożenia Zamówienia należy: 
  1. dodać produkt/y do „Koszyka”,
  2. przejść do „Kasy”,
  3. uzupełnić niezbędne pola Formularza Zamówienia, 
  4. wybrać dostępny sposób dostawy oraz płatności, 
  5. zaakceptować niniejszy Regulamin,
  6. wybrać przycisk finalizujący Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
 6. W przypadku Produktów Niepełnowartościowych, dodatkowym warunkiem złożenia Zamówienia jest otrzymanie od Konsumenta wyraźnego potwierdzenia, że wyraża on zgodę na nabycie Produktu Niepełnowartościowego.
 7. Złożenie Zamówienia według zasad opisanych w ust. powyżej stanowi złożenie przez Konsumenta oferty nabycia wybranych Produktów od Sprzedawcy, na warunkach określonych w Formularzu Zamówienia.
 8. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca, najpóźniej w terminie 7 dni, może:
  1. przyjąć ofertę złożoną przez Klienta poprzez przyjęcie Zamówienia do realizacji — w takim przypadku Umowa sprzedaży Produktów zostaje zawarta z chwilą doręczenia Klientowi (na adres e-mail przez niego wskazany) wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji,  
  2. może nie przyjąć oferty Klienta i anulować złożone Zamówienie — w takim przypadku Umowa sprzedaży Produktów nie zostaje zawarta, a Klientowi są zwracane wszystkie płatności, o ile ich dokonał na etapie składania Zamówienia.  
 9. Zakup Konsumenta dokumentowany jest fakturą imienną. Zakup dokonywany przez Przedsiębiorcę dokumentowany jest fakturą VAT.
 10. Z chwilą złożenia Zamówienia Użytkownik akceptuje przesyłanie, udostępnianie faktur oraz ich korekt i duplikatów od Sprzedawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formie elektronicznej.
 11. Zakup Produktu jest możliwy przy pomocy metod płatności udostępnionych na stronie Sklepu oraz prezentowanych Klientowi na etapie składania Zamówienia.
 12. Jeżeli Klient wybiera przy składaniu Zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący Zamówienie jest przekierowywany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności w celu dokonania płatności za Zamówienie. Jeżeli Klient wybiera płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący Zamówienie jest przekierowywany na stronę Sklepu z potwierdzeniem Zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za Zamówienie powinna nastąpić w terminie 5 dni od złożenia Zamówienia. Po upływie tego terminu Sprzedawca może przyjąć, że Klient zrezygnował z nabycia Produktów i anulować złożone Zamówienie. Jeżeli Klient wybiera płatność za pobraniem, po kliknięciu w przycisk finalizujący Zamówienie jest przekierowywany na stronę Sklepu z potwierdzeniem Zamówienia.
 13. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
 14. W przypadku dokonania zwrotu Produktu, dla Zamówień opłaconych kartą płatniczą, Klient otrzyma środki na rachunek karty płatniczej użytej do opłacenia Zamówienia.

 

§5
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Realizacja Zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych Produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Klienta oraz nadaniu przesyłki zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy Zamówienia albo poinformowaniu Klienta o możliwości odbioru osobistego Zamówienia.
 2. W przypadku Zamówienia z odbiorem osobistym, Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą poinformowania o możliwości odbioru osobistego Zamówienia.
 3. Czas realizacji Zamówienia jest wskazany przy każdym Zamówieniu. Zamówione Produkty powinny zostać wydane Konsumentowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie Produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji Zamówienia wynikający z opisu na stronie Produktu. 

 

 

 

§6
RABATY i PROMOCJE

 1. Sprzedawca jest uprawniony do udzielania rabatów, obniżek lub innych preferencji związanych z Ceną według własnego wyboru, w szczególności w ramach organizowanej akcji promocyjnej lub oferty darmowej dostawy. Szczegóły akcji promocyjnych określają odrębne regulaminy. Klientowi nie przysługuje prawo żądania rabatów, obniżek lub innych preferencji, które nie wynikają z akcji promocyjnej. 
 2. Sprzedawca nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 3. Przy wszystkich obniżkach Cen dotyczących Produktów Sklepu, Sprzedawca podaje – np. w formie ceny przekreślonej – informację o najniższej Cenie danego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Informacje o wielkości obniżki (np. „-10%”) odnoszą się do najniższej ceny danego produktu z okresu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do oferowania Klientom Kodów Rabatowych, pozwalających obniżyć Cenę o wartość przypisaną do danego Kodu Rabatowego, zgodnie z informacjami przekazywanymi przy udostępnieniu danego Kodu Rabatowego. 
 5. Zastosowanie i możliwość skorzystania z Kodów Rabatowych mogą być ograniczone wyłącznie do określonej grupy Produktów lub czasu na wykorzystanie, zgodnie z informacjami przekazywanymi przy okazji udostępnieniu danego Kodu Rabatowego.

§7 
REKLAMACJE

NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ

 1. Sprzedawca dostarcza Konsumentom Produkty zgodne z Umową. Jeśli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za doprowadzenie do ich zgodności z Umową na postawie przepisów rozdziału 5a ustawy o prawach konsumenta. Jeśli Produkt ma wady Sprzedawca odpowiada wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 2. Konsument/Przedsiębiorca, w związku z niezgodnością Produktu z Umową/stwierdzeniem wady może złożyć reklamację na dane kontaktowe Sprzedawcy, wraz z opisem charakteru niezgodności/wady i dowodem zakupu. Dla usprawnienia procesu reklamacji Sprzedawca udostępnia na stronach Sklepu pomocniczy Formularz RMA. Termin na rozpatrzenie reklamacji zaczyna bieg z chwilą otrzymania Produktu przez Sprzedawcę, chyba że decyzją Sprzedawca zwrot nie jest wymagany.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, adres, numer Zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.
 4. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę Produktu. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania Zamówienia.
 5. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu lub wykonaniem Umowy, na zasadach określonych powyżej.
 6. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że:
  1. termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jest dłuższy;
  2. Umowa dotyczy Produktu Niepełnowartościowego, gdzie Konsument wyraźnie wyraził zgodę na nabycie takiego Produktu.
 7. NAPRAWA LUB WYMIANA
 8. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 9. Sprzedawca może:
  1. dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub
  2. dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. 
 10. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić wymiany lub naprawy w celu doprowadzenia do zgodności Produktu z Umową.
 11. Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie, a Sprzedawca odbiera go na swój koszt. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 12. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie, od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Produktu z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył.
 13. OBNIŻENIE CENY
  1. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
 14. Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Produktu;
 15. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową;
 16. brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;
 17. brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości żądania naprawy lub wymiany Produktu;
 18. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 1. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową.
 2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu Ceny.
 3. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. W przypadku, gdy Umowa obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin na odstąpienie od Umowy liczy się od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części.
  2. Aby odstąpić od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną. Konsument może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik Nr 2 do Regulaminu.
  3. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
  4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w zakresie Produktów dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. apteczka, ustniki itp.).
  6. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych Klienta wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową.
  7. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży Produktu, która była zawarta za pośrednictwem Sklepu, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta. W przypadku, gdy Umowa obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin na odstąpienie od Umowy liczy się od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części.

§8
RĘKOJMIA I GWARANCJA

 1. Przedsiębiorcom, w razie stwierdzenia wady Produktu przysługują wobec Sprzedawcy roszczenia z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca udziela gwarancji na warunkach określonych w karty gwarancyjnym, o ile takowa została dołączona do Produktu. Gwarancja dotyczy rzeczy ruchomych.
 3. Sprzedawca zapewnia, że trwałość warunków naprawy albo wymiany przewidziane w dokumencie gwarancyjnym Sprzedawcy nie będą mniej korzystne dla Konsumentów niż określone w przepisach o niezgodności towaru z umową. Konsumentowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy, a gwarancja (o ile została udzielona przez Sprzedawcę) pozostaje bez wpływu na te środki ochrony prawnej wobec Konsumenta.

 

§9
OPINIE

 1. Sprzedawca może zapewnić Klientom możliwość publikowania w Sklepie opinii o Produktach. 
 1. Klient powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. 
 2. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
  1. na temat Produktów, z których Klient nie korzystał lub których nie nabył,
  2. wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  3. naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;
  4. przez opłaconych Klientów, w szczególności w celu sztucznego podwyższenia oceny Produktu,
 3. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

 

§10

DANE OSOBOWE I POLITYKA COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 2. Sklep wykorzystuje technologię Plików cookies. 
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz Plikami cookies opisane zostały w Polityce prywatności.

 

§11
NEWSLETTER

 1. Sprzedawca umożliwia zawieranie umów na dostarczanie treści cyfrowych, w szczególności w postaci Newslettera.
 2. Umowa na dostarczanie Newslettera jest zawarta na czas nieokreślony aż do momentu odstąpienia. Przez odstąpienie Sprzedawca rozumie również anulowanie subskrypcji.
 3. Sprzedawca dostarcza Newsletter na wyraźne żądanie Klienta (akceptacja checkbox) niezwłocznie po założeniu Konta w Sklepie, drogą elektroniczną na adres e-mail powiązany z Kontem.

 

§12
WARUNKI TECHNICZNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY W ZAKRESIE USŁUG CYFROWYCH

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 2. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 3. Sprzedawca lub dostawca zewnętrzny może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Sklepu oraz świadczenie Usług Elektronicznych na jak najwyższym poziomie.
 4. W ramach rozwoju Sklepu Sprzedawca może w szczególności:
 1. dodawać nowe funkcjonalności oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcjonalności w ramach Sklepu;
 2. wprowadzić Sklep na inny rodzaj urządzeń, np. na urządzenia przenośne;
 3. udostępnić aplikację związaną ze Sklepem.
  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają Urządzenia Klientów, a które uniemożliwiają lub ograniczają Klientom korzystanie ze Sklepu i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
  2. W działaniu Sklepu mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności konserwacji dokonywanych przez dostawcę zewnetrznego, z usług których Sprzedawca korzysta w ramach Sklepu.
  3. Świadczenie usług lub dostarczanie treści lub usług cyfrowych może zostać przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerw w dostawie prądu lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji.

 

§13
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy Konsumentami i Sprzedawcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany Cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klientów, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe — bez uszczerbku dla praw nabytych przez Konsumentów na podstawie Umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Klienci, którzy posiadają zarejestrowane Konto w Sklepie, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do Konta. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu Klient może nieodpłatnie usunąć swoje Konto.
 3. O treści zmian Regulaminu każdy dotychczasowy Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany przez niego – przy założeniu Konta adres e-mail. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączącą go ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta, poprzez usunięcie Konta w Sklepie.
 4. Zmiana Regulaminu skuteczna jest tylko na przyszłość. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów na podstawie wersji Regulaminu przed zmianą i nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie Regulaminu oraz Umowy zawarte przed wejściem zmiany Regulaminu w życie.
 5. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy, z zastrzeżeniem Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu ustalana jest na zasadach ogólnych. 
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia publikacji na stronie Sklepu.

 

Załącznik Nr 1 Formularz RMA  
https://yanosik.pl/rma
Załącznik Nr 2  Wzór odstąpienia od umowy
https://www.sklep.yanosik.pl/zwroty-produktow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

________________, dn. ________________

 

NEPTIS SA

 1. Piątkowska 161

60 – 650 Poznań

e-mail: bok@neptis.pl

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy w przedmiocie:

            dostarczonych Produktów:

 

Lp.

Nazwa Produktu

Ilość

Cena

Data dostarczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            dostarczania Newslettera

z powodu: __________________________________________________________________________

 

Nick / e-mail Użytkownika:          _________________________________________________

Adres do korespondencji*:          _________________________________________________

 

* jeżeli korespondencja ma być dostarczana drogą pocztową

 

____________________________________

Podpis (tylko jeżeli formularz przesyłany jest w wersji papierowej)

 

 

 

POUCZENIE

Sprzedawca, wypełniając obowiązek ustawowy związany z zawieraniem umowy na odległość informuje, że Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Konsument może skorzystać z powyższego wzoru formularza odstąpienia od, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem są usługi lub treści odpłatne wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności podlegają zwrotowi, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca zostanie poinformowany o decyzji Konsumenta w przedmiocie wykonania prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wskaże on inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium